Kush jemi ne?

Departamenti LIBURNLAW lind nga vullneti i një grupi aktivistësh të Organizatës LIBURNETIK
që kanë ndërmarrë iniciativën e krijimit dhe zhvillimit të një klinike ligjore për të zhvilluar një
raport win-win, me në njërën anë këshillimin, ndërmjetësimin dhe suportin ligjor për target
grupet në rrezik apo të margjinalizuara dhe në anën tjetër për kryerjen e praktikave ligjore
për të rinjtë, studentët e fakulteteve të Jurisprudencës.
LIBURNLAW është strukturë e Organizatës LIBURNETIK e përbërë nga një grup ekspertësh
ligjorë, juristë e avokatë dhe një grupi studentësh me profil ligjor, është projektuar për t’i
shërbyer komunitetit, në nivel kombëtar, për të ndjekur disa çështje prioritare në nivel
këshillimor dhe ligjor që jo vetëm mund të zgjidhin probleme jetësore me kosto zero për
individë apo familje me vështirësi financiare, por edhe për të sjellë një përqasje konstruktive
dhe formuese ndaj studentëve të drejtësisë. Këtyre të fundit do u jepet mundësia për të
kryer një praktikë ligjore, ku përmes një mekanizmi të mirë strukturuar, do mund të
studiojnë çështjet dhe të japin këshillime në disa fusha, si:

• Ligjet Ndërkombëtare;
• Të Drejtat e Njeriut dhe të Drejtat Ndërkombëtare;
• Emigrimi;
• Legjislacioni i BE-së;
• E Drejta Familjare;
• E Drejta Publike;
• Procedurat Noteriale;
• Abuzimet dhe Dhuna në Familje;
• Ndihma Sociale dhe Pensionet;
• Ligji Tatimor;
• Vullneti dhe Testamenti;
• Ligji për Mjedisin;
• Ligji Bankar;
• Ligji dhe Procedurat Civile;
• Ligji dhe Procedurat Penale.

Praktika e Studentëve të interesuar do konsistojë në një model teoriko-praktik, përmes të
cilit do të synohet dhënia e një metodologjie konkrete sipas principeve dhe mënyrave të
funksionimit të një klinike ligjore. Studentët do të jenë të pranishëm në çdo fazë të një
procedimi ligjor, që shkon nga përfaqësimi, këshillimi, marrja e dëshmisë, negocimi me
avokatët e palës tjetër, hartimi i dokumenteve të nevojshme ligjore e deri tek asistimi në
përfaqësimin në gjykatë.
Nëpërmjet trajtimit dhe analizës së çdo çështjeje të rinjve, pjesëmarrësve në praktikën e
ofruar nga LIBURNLAW, u mësohet se analiza ligjore është vetëm një pjesë e përfaqësimit,
ata mësojnë se si të vendosin këtë analizë ligjore në lëvizje dhe të interpretojnë një sërë
dinamikash që mund të paraqiten: nga kontekste të jetës reale të karakterizuara nga fakte të
papërcaktuara, palë të shqetësuara e të papajtueshme dhe gjyqtarë të ngarkuar me gjykim.
Tipari karakterizues i këtij Departamenti e që në vështrimin tonë meriton vëmendje është
ndërlidhja me Shoqërinë Civile, themelohet nga Organizata LIBURNETIK dhe fuqizohet nga
bërthama e ekspertëve të cilët përbëjnë edhe kolonat primare të këtij Departamenti.
LIBURNLAW u jep studentëve mundësinë unike për t’u praktikuar në një mjedis aktiv të
ndihmës juridike me bazë në komunitet.

LIBURNLAW synon gjithashtu të zhvillojë një Network për të qenë aktiv në nivel advokues
dhe monitorues për temat dhe aspektet ligjore që lidhen me Politikat e Zhvillimit të Rinisë
dhe Vullnetarizmit. LIBURNLAW përmes LIBURNETIK synon të ndërtojë e të zbatojë
gjithashtu projekte në lidhje me ndërgjegjësimin dhe promovimin e Shtetit të së Drejtës dhe
edukimit ligjor të të rinjve.

Misioni ynë

Misioni kryesor i LIBURNLAW është të jetë një vend i inovacionit dhe eksperimentimit për zhvillimin
e qasjeve efektive për edukimin e studentëve të drejtësisë dhe ofrimin e shërbimeve ligjore.

Misioni Social

Të ofrojë shërbime juridike me cilësi të lartë në zonat më të nevojshme;
Të jetë një ndikim pozitiv dhe i qëndrueshëm në komunitetin tonë;
Të ofrojë banorëve të komunitetit mundësinë për të mësuar rreth disa sistemeve ligjore që
ndikojnë në jetën e tyre në mënyrë që të përdorin më mirë këto sisteme në avantazh të tyre;
Të edukojë dhe informojë gjykatat, agjencitë dhe institucionet vendore për jetën e klienteve
tanë dhe të drejtat ligjore.

Misioni Akademik

Të ofrojë trajnim dhe mbikëqyrje gjithëpërfshirëse për studentët e ligjit në të drejtën
materiale, aftësitë praktike dhe gjykimin juridik;
Të edukojë studentët për ndikimin e ligjit dhe të politikës sociale në jetën e klientëve tanë;
Të edukojë studentët për mënyrat se si funksionon sistemi gjyqësor dhe burokracitë
administrative për klientët tanë;
Të inkurajojë studentët që të bëhen praktikues reflektues duke strukturuar një ambient
arsimor ku nxënësit reflektojnë vazhdimisht për përvojat e tyre dhe përdorin një reflektim të
tillë për të informuar metodat e tyre të advokimit.

Vlerat dhe vizioni ynë

Vizioni ynë për LIBURNLAW është që ajo të njihet për shërbimet e saj të besueshme, konsistente
dhe cilësore ligjore që janë të përgjegjshme për nevojat individuale dhe sistematike të komunitetit.

Vlerat tona

Etika dhe profesionalizmi: Parimet morale dhe ligjore udhëheqin praktikën tonë;
Përsosmëri në edukim dhe shërbim të klientit: Ne kërkojmë të edukojmë avokatë të aftë, duke
ofruar shërbime juridike superiore;
Integriteti: Ndershmëria, mirësjellja dhe transparenca përcaktojnë shërbimet dhe marrëdhëniet tona
Ne udhëheqim me shembull në gjithçka që bëjmë. Ne vendosëm qëllimet më të larta të
ndershmërisë dhe etikës.;
Ndërgjegjja shoqërore: Ndërgjegjësimi i barrierave sistemike dhe përjashtimi nxit përpjekjet dhe
mandatin tonë.
Shërbimi – Puna jonë trajtohet me kohë dhe me efikasitet.
Ekselence – Puna jonë reflekton përpjekjet tona më të mira, jo më pak.
Ekipi – Ju jeni klienti ynë. Ne e dimë se për të arritur qëllimet tuaja të biznesit, ne duhet të veprojmë si ekip. Rezultatet më të mira arrihen përmes këtij bashkëpunimi.

Fushat qe ne mbulojmë

Ligjet Ndërkombëtare;
Të Drejtat e Njeriut dhe të Drejtat Ndërkombëtare;
Emigrimi;
Legjislacioni i BE-së;
E Drejta Familjare;
E Drejta Publike;
Procedurat Noteriale;
Abuzimet dhe Dhuna në Familje;
Ndihma Sociale dhe Pensionet;
Ligji Tatimor;
Vullneti dhe Testamenti;
Ligji për Mjedisin;
Ligji Bankar;
Ligji dhe Procedurat Civile;
Ligji dhe Procedurat Penale.